100%

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym Rosaplant.pl

 

§ 1

Słownik pojęć

 

 1. Sprzedawca – „Rosaplant” Kamila Rakowska-Szlązkiewicz z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Nowołęczna 3 NIP: 113-258-51-85, REGON:  142767929. Oddział terenowy: Borkowo ul. Polna 26 A, 05-191 Cieksyn
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną rosaplant.pl za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.
 3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie serwisu Sklepu.
 7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę towarów.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.
 4. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 5. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie Unii Europejskiej
 6. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.

 

§ 3

Składanie zamówień

 

 1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem serwisu Sklepu można składać przez całą dobę siedem dni w tygodniu przez cały rok.
 2. W celu złożenia zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, w tym wybrać sposób zapłaty i dostawy oraz wypełnić formularz zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczny e-mail będący potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia.
 4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

A) przelewem na rachunek bankowy Sklepu

B) przelewem za pomocą sytemu płatności elektronicznych DOTPAY

C)gotówką przy odbiorze przesyłki

 1. Sprzedawca realizuje dostawę towarów, w zależności od wyboru Kupującego, w następujący sposób:

A)kurierem,

B)Pocztą Polską.

 1. Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w trakcie procedury składania zamówienia (w formularzu zamówienia)Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego.
 2. Kupujący udziela Sprzedawcy jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie w imieniu i na rzecz Kupującego umowy o świadczenie usług z Pocztą Polską/kurierem (w zależności od wyboru Kupującego), celem przesłania za ich pośrednictwem zakupionego przez Kupującego towaru.

 

§ 4

Realizacja zamówień

 

 1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych i pełnych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia zamówienia).
 2. Zamówienia realizowane są w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od daty:

A)               zaksięgowania na koncie Sprzedawcy zapłaty za towar wraz z kosztami przesyłki lub

B)                złożenia zamówienia poprzez serwis Sklepu z opcją płatności przy odbiorze.

Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez wybranego podczas składania zamówienia dostawcę: Pocztę Polską (zazwyczaj od 1 do 10 dni roboczych) lub kuriera (zazwyczaj 1 dzień roboczy).

 1. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji jest uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego elementu danego zamówienia,. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni (chyba że Kupujący wyrazi zgodę na inny termin realizacji zamówienia), z tym, iż Sprzedawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań aby zamówienie zrealizować w jak najkrótszym terminie..
 2. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.
 3. W przypadku szkody wyrządzonej nieodebraniem lub odmową odebrania przesyłki przez Kupującego Sprzedawca ma prawo dochodzić od Kupującego naprawienia szkody – na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w tym określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji, jeśli oferowane rośliny w chwili zamówienia zostały opryskane środkiem chemicznym. Sprzedający ma obowiązek poinformowania Kupującego o ewentualnym opóźnieniu.
 5. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zwrotu wpłaconej kwoty za daną roślinę, jeśli okaże się że zamówiona odmiana nie nadaje się do wysyłki z powodu uszkodzenia przez patagoeny lub warunki atmosferyczne na które nie mamy wpływu. Kupujący może wyrazić zgodę również na wymianę na inną roślinę w podobnej cenie.

 

§ 5
Reklamacja i gwarancja

 

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
 2. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sklepu lub za pomocą poczty e-mail info@rosaplant.pl
 3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie w niej danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy oraz wskazanie numeru zamówienia.
 5. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
 6. W przypadku uzasadnonej reklamacji, Konsumentowi zwracane są wszystkie koszty nabycia towaru, wraz z kosztami przesyłki do Konsumenta, i od Konsumenta do Sprzedającego.
 7. W przypadku reklamacji składanych przez Kupujących niebędących konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem.

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

 

 1. Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 4. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła towar do Sprzedawcy na własny koszt
 5. Koszty związane z zakupem towaru przez konsumenta zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 6. Koszty zwracana są ta samą drogą płatności z której skorzystał klient - Pay Pal, DotPay, przelew bankowy. W przypadku rezygnacji z zamówienia pobraniowego koszty zwracane są przelewem bankowym na wskazane przez klienta konto.
 7. Kupujący nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 7

Ochrona danych osobowych i prywatności

 

 1. Kupujący wypełniając formularz rejestracji/zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Wypełniając formularz rejestracji/zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
 4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7  ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
 6. Zapisując się do Newslettera w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego do informowania go o nowościach, promocjach i wyprzedażach.
 7. Adresy mailowe Kupujących, którzy zarejestrowali się w newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o nowościach, promocjach i wyprzedażach. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.
 8. W każdej chwili Kupujący ma prawo zrezygnować z newslettera.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.